Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Основні завдання та обов'язки начальника відділу охорони праці.

 Відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 05.11.2004 № 255.
 Як правила, на підприємствах для виконання функцій служби охорони праці запроваджується посада “інженер з охорони праці”. Проте, на великих підприємствах не обмежуються лише однією одиницею в штатному розписі, а й створюють цілий відділ  охорони праці, який який очолює начальник відділу.  
 Так, Класифікатором професій (далі – КП) передбачено лише одну професійну назву керівника структурного підрозділу з охорони праці — «Начальник відділу охорони праці» (код за КП 1232), а Розділ 1 Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП) містить кваліфікаційну характеристику цієї посади. 
 Начальник відділу охорони праці на підприємстві повинен мати диплом про закінчення повної вищої освіти профільного напрямку (рівень магістра або спеціаліста) та загальний стаж роботи в галузі охорони праці більше двох років.
 Начальник відділу охорони праці належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальника відділу охорони праці та звільнення з неї здійснюється наказом керівник підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 Для призначення на посаду особа повинна володіти кваліфікаційними знаннями з таких питань: 
- нормативно-правове регулювання, чинні регуляторні вимоги та акти державних органів в сфері охорони праці та трудового законодавства;
- основи економічного управління та організації виробництва;
- національні та міжнародні стандарти і нормативи умов праці;
- особливості діяльності самого підприємства та галузі, в якій працює підприємство;
- порядок організації робіт, особливості структури виробничого циклу;
- психологічні та фізіологічні вимоги, установлені для співробітників, особливості використання праці жінок, неповнолітніх осіб та інших категорій робітників;
- вимоги до гігієни та безпечності умов праці;
- методи дослідження та аналізу робочих місць та виробничих приміщень;
- порядок здійснення контролю та перевірки технічного стану виробництва за показниками безпеки;
- форми організації розслідування нещасних випадків, що трапились на підприємстві;
- нормативи стосовно складання і подання звітності;
- порядок взаємодії з відповідальними держаними органами;
- особливості експлуатації технічного устаткування, промислового обладнання, засобів комунікації та зв’язку;
- вимоги щодо організації навчальних, методичних, виховних та освітніх заходів для підвищення теоретичних знань і практичних навичок співробітників підприємства в галузі охорони праці тощо.
 Функціональні обов'язки начальника відділу охорони праці такі: 
- організовує і координує загальний напрямок роботи з охорони праці на підприємстві, здійснює нагляд за додержанням регуляторних і внутрішніх нормативних актів з охорони праці, проведенням ефективної превентивної роботи із мінімізації ризиків настання виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, забезпечує надання співробітникам установлених пільг і компенсацій за неналежні умови праці;
- досліджує умови праці на робочих місцях, проводить роботу з паспортизації промислових майстерень, цехів, перевіряє технічне становище обладнання, запобіжних і захисних інструментів, здійснює контроль за належним функціонуванням вентиляційних та аварійних систем;
- інформує співробітників про характеристику умов праці на робочому місці, а також про вжиті заходи щодо захисту осіб від негативного впливу небезпечних виробничих чинників, забезпечує підготовку документів на виплату відшкодування за шкоду, завдану співробітнику у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
- залучається до розробки проекту колективної угоди, контролює дотримання його положень, спрямованих на забезпечення високого рівня охорони праці на підприємстві;
- бере участь в погодженні та складанні проектно-технічної документації підприємства;
- разом із відділом кадрів складає переліки співробітників, які зобов’язані проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також переліки співробітників, які мають право на одержання грошового відшкодування і пільг за небезпечні умови праці;
- контролює безпеку всього виробничого процесу та при необхідності надає керівникам структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених недоліків, вимагає відсторонення від роботи співробітників, які не пройшли лікарського огляду, навчання, атестації знань і не повинні мати допуску до відповідних робіт, має право призупиняти виробництво у разі виявлення порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю співробітникам або третім особам;
- ініціює проведення перевірок, обстеження технічного стану споруд, приміщень, цехів, устаткування, машин і обладнання на відповідність їх вимогам регуляторних актів з охорони праці, відповідає за своєчасність їх проведення;
- визначає співробітників, які порушують нормативи охорони праці та застосовує до них заходи впливу;
- веде звітність та облік всіх випадків притягнення винних робітників до відповідальності;
- супроводжує складання комплексних програм та заходів з покращення умов праці на підприємстві;
- забезпечує надання домедичної допомоги постраждалим особам від нещасних випадків, розробляє правила поведінки в разі виникнення аварій згідно з діючими типовими положеннями підприємства;
- контролює правильність складання заявок на закупівлю спецодягу та інших засобів індивідуального захисту і відповідає за підтримання їх в робочому стані;
- здійснює контроль за фінансуванням охорони праці, приймає участь у затвердженні бюджету витрат та формуванні грошових і матеріально-технічних фондів на охорону праці;
- взаємодіє з іншими структурними підрозділами підприємства для виконання своїх посадових обов’язків, надає їм методичну допомогу при складанні проектів нових положень та інструкцій з охорони праці;
- супроводжує процедуру розслідування та перевірки причин настання нещасних подій та аварій, приймає участь у розробленні профілактичних заходів для їх запобігання;
- з метою підвищення рівня знань робітників ініціює проведення лекцій, семінарів, облаштування виставок, вітрин, стендів, розповсюдження правил, інструкцій, пам'яток, демонстрації навчальних кінофільмів та затверджує загальний план навчальних заходів;
- контролює застосування нормативів безпечності праці по відношенню до студентів, учнів професійно-технічних училищ та аспірантів при проходженні ними стажування на підприємстві;
- забезпечує взаємодію з лікарськими закладами, методичними і навчальними установами, дослідними інститутами та іншими організаціями в галузі охорони і вживає заходів щодо впровадження в роботі підприємства їх рекомендацій;
- відповідає за своєчасність та повноту подання звітності з охорони праці;
- здійснює керівництво підлеглими співробітниками.
При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin