Управління праці та соціального захисту населення
виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Головна Контакти Зворотній звязок

Новини        Категорія:   Охорона праці

Основні аспекти діяльності комісії з питань охорони праці підприємства.

 Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону праці” на підприємстві з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці (далі — Комісія).
 Комісія складається з представників роботодавця та професійної спілки, а також уповноваженої найманими працівниками особи, спеціалістів з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства. Основним нормативним документом, що регулює діяльність комісії є НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року № 55 (далі — Типове положення).
 Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах за поданням роботодавця і професійної спілки.
 На підставі Типового положення за участі представників кожної сторони  розробляється Положення про комісію з питань охорони праці підприємства,  яке затверджується ухвалою загальних зборів трудового колективу.
 Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства)  та професійної спілки, а у разі її відсутності — уповноважених найманими працівниками осіб.
 Основними завданнями Комісії є:
- захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці;
- підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві   рекомендацій роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, практичної реалізації принципів  державної політики в галузі охорони праці на підприємстві;
- узгодження через двосторонні консультації позицій сторін у вирішенні  практичних питань у галузі охорони праці для забезпечення поєднання   інтересів роботодавця та трудового колективу, кожного працівника, запобігання конфліктним ситуаціям на підприємстві;
- вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору  найбільш важливих питань з охорони праці, визначення достатніх асигнувань  на Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці та ефективний контроль за цільовим витрачанням цих коштів;
- захист прав та інтересів потерпілих працівників під час розгляду питань  щодо призначення їм страхових виплат за загальнообов'язковим державним   соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та  професійних захворювань;
- надання додаткових пільг і компенсацій згідно з положеннями колективного договору за рахунок роботодавця.
Комісія має право: 
- звертатись до роботодавця, трудового колективу, профспілкового   комітету або іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом  органу, відповідних служб підприємства з пропозиціями щодо регулювання  відносин у сфері охорони праці;
- створювати робочі групи з числа членів Комісії для розробки узгоджених рішень з питань охорони праці із залученням спеціалістів різних  служб підприємства, фахівців експертних організацій, служб охорони праці  органів виконавчої влади, страхових експертів, технічних інспекторів праці  профспілок (на договірних засадах між роботодавцем та відповідною організацією);
- одержувати від працівників, керівників структурних підрозділів і служб  підприємства та профспілкового комітету інформацію та мати доступ до документації, що є необхідною для виконання завдань, передбачених Типовим положенням;
- здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з охорони  праці безпосередньо на робочих місцях, забезпеченням працівників засобами  колективного та індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними   харчовими продуктами, газованою солоною водою та використанням  санітарно-побутових приміщень тощо;
- ознайомлюватися з будь-якими матеріалами з охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві, виконання відповідних програм і колективних договорів;
- вільного доступу на всі дільниці підприємства і обговорення з працівниками питань охорони праці;
- приймати рішення про відсоток зменшення розміру одноразової допомоги потерпілому (але не більше ніж на 50%), якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я працівника настало не тільки з вини роботодавця, а й унаслідок порушення потерпілим нормативно-правових актів з охорони праці.
 Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах. У разі  залучення до окремих перевірок вони можуть звільнятись від основної роботи  на передбачений колективним договором строк із збереженням за ними середнього заробітку.
 Комісія проводить засідання не рідше одного разу на квартал. Рішення    Комісії має рекомендаційний характер.
 Комісія раз на рік звітує про виконану роботу на загальних зборах трудового колективу.При використанні матеріалів Сайту на інших веб-ресурсах
обов'язковим є посилання із зазначенням джерела

Старокостянтинів © 2019 рік


Платформа XClin